جهان به پایان نرسیده فقط این تصویر گم شده!

برای اینکه چند فیلد را همزمان در جدول دیتا بیس درج کنیم باید کد خود را با ساختار زیر وارد کنیم

INSERT INTO نام جدول

( نام فیلد یک, نام فیلد دو)

VALUES

('مقدار فیلد یک','مقدار فیلد دو'),

('مقدار فیلد یک','مقدار فیلد دو'),

('مقدار فیلد یک','مقدار فیلد دو')

 

تا بی نهایت میتوانیم این مقادیر را وارد کنیم، در مثال عملی با فرض اینکه نام جدول ما chegoonegi_com و متشکل از دو فیلد name و city می باشد و میخواهیم تعدادی نام و نام شهر را به صورت همزمان در آن درج کنیم، قطعه کد در New query نرم افزار sql server وارد میکنیم.