در این قسمت از آموزش چگونگی یاد میگیرید که چطور با یک ترفند از بقیه جواب مثبت بگیرید و فروش بهتری داشته باشید،  این روش استفاده از تکنیک هفت بله هست حالا این تکنیک چی هست؟ گرفتن هفت بله از طرف مقابلتون.